Servicevoorwaarden

Verhuurder: Ralf Strothmann, Am See 10, 34431 Marsberg, Duitsland

1. aankomst / vertrek

De aankomst en het vertrek kunnen flexibel worden geregeld op de boekingsdagen. Aankomst- en vertrektijden worden van tevoren vastgesteld. Het vertrek moet plaatsvinden op de dag van vertrek, uiterlijk om 12.00 uur. Als de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt overschreden, wordt een extra nacht in rekening gebracht.

Indien de huurder op de dag van aankomst om 22.00 uur niet is verschenen, wordt de overeenkomst geacht te zijn beëindigd na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrij over het voorwerp beschikken. Een (pro rata) terugbetaling van de huur wegens vroegtijdig vertrek zal principieel niet plaatsvinden.

2. speciale verzoeken en aanvullende overeenkomsten

zijn in principe mogelijk. Zij hebben de schriftelijke bevestiging van de verhuurder nodig. Huisdieren zijn over het algemeen niet toegestaan.

3. betaling

Het huurcontract wordt geldig na ontvangst van de aanbetaling op de rekening van de verhuurder. De aanbetaling van 30% van het huurbedrag dient binnen zeven dagen na ontvangst van de reserveringsdocumenten te worden voldaan. Na betaling van de aanbetaling dient het resterende bedrag uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vakantie te worden voldaan.

Daarnaast is een borgsom van 250€ verschuldigd aan het begin van de huurperiode, welke samen met de betaling van het resterende bedrag 1 dag voor vertrek voldaan dient te worden. De borgsom wordt uiterlijk 7 dagen na vertrek teruggestort.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele door de huurder veroorzaakte schade met de waarborgsom te verrekenen. De huurder stemt ermee in dat bijkomende vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele verhoudingen vereffend kunnen worden door middel van een waarborgsom.

Indien de betalingstermijnen niet worden nageleefd, kan de verhuurder zich uit het contract terugtrekken. Niet-betaling wordt beschouwd als terugtrekking en geeft recht op nieuwe verhuur.

Extra kosten voor water, verwarming, elektriciteit, internettoegang en afval worden niet in rekening gebracht. De huurprijs is inclusief de eenmalige verstrekking van bedlinnen, theedoeken, handdoeken en douchelakens aan het begin van de huurperiode.

Indien gewenst kan de huurder ook gebruik maken van de wasmachine en droger in de gemeenschappelijke bijkeuken.

4. terugtrekking

U kunt het contract te allen tijde opzeggen. De herroeping moet schriftelijk of per e-mail geschieden.

In geval van herroeping bent u verplicht ons de geleden schade te vergoeden:

vanaf de dag van de bevestiging van de reservering door de verhuurder tot de 7e dag voor de aanvang van de huurperiode, is geen vergoeding verschuldigd.

vanaf de 6e dag tot de 1e dag voor het begin van de huurperiode, zal het bedrag van de aanbetaling worden ingehouden.

In geval van annulering op de dag van het begin van de huurperiode, dient de volledige reissom te worden betaald. De datum van ontvangst van uw opzegging telt in elk geval. Reeds betaalde bedragen zullen in rekening worden gebracht.
Een plaatsvervanger, die uw overeenkomst onder de bovengenoemde voorwaarden aangaat, kan door u ter beschikking worden gesteld. Een schriftelijke kennisgeving is voldoende.

5. verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht zorgvuldig om te gaan met het gehuurde goed (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen). Indien tijdens de huurperiode schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris ontstaat, is de huurder verplicht dit onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

Gebreken en beschadigingen die reeds bij aankomst zijn geconstateerd, moeten onmiddellijk aan het beheer van de woning worden gemeld, anders is de huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het verhelpen van schade en gebreken moet een redelijke termijn in acht worden genomen. Vorderingen die voortvloeien uit klachten die niet onmiddellijk ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Klachten die pas aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning door de verhuurder worden ontvangen, zijn eveneens uitgesloten van vergoeding.

In geval van storingen van de dienstverlening is de huurder verplicht al het redelijke te doen binnen het kader van zijn wettelijke verplichting om bij te dragen tot het opheffen van de storing en de eventuele schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dienen persoonlijke bezittingen door de huurder te worden verwijderd, huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers, serviesgoed dient schoon en afgewassen te worden opgeborgen in de keukenkastjes.

6. gegevensbescherming

De huurder stemt ermee in dat in het kader van het met hem gesloten contract noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of gewist. Alle persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Raadpleeg het privacybeleid voor gedetailleerde informatie.

7. aansprakelijkheid

De aanbesteding is naar eer en geweten opgesteld. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor storingen in het gehuurde goed die te wijten zijn aan overmacht, in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en slechte weersomstandigheden. Evenzo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard in geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke of plaatselijke omstandigheden. De verhuurder zal echter graag helpen bij het verhelpen van de problemen (voor zover dit mogelijk is).

Elke aansprakelijkheid van de verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sporttoestellen is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke bezittingen in geval van diefstal of brand. De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

8. slotbepalingen

Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen de realistische beschrijving. De 100% overeenstemming met het huurobject kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de uitrusting (bijv. meubilair), mits deze van gelijke waarde zijn.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische en juridische bedoelingen van de overeenkomstsluitende partijen zo dicht mogelijk benadert.

Het Duitse recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.